Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.dziswlodzi.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
WWW.DZISWLODZI.PL

I Postanowienia ogólne
II Definicje
III Rodzaj i zakres usług elektronicznych
IV Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
V Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
VI Tryb postępowania reklamacyjnego
VII Własność intelektualna
VIII Odpowiedzialność
IX Postanowienia końcowe

 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.dziswlodzi.pl prowadzony jest przez DYNAMITE STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531111, NIP: 9471984584, REGON: 360198693, kapitał zakładowy: 100 000 zł, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Gliniana 29/33 lokal nr 7 91-336 Łódź, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dziswlodzi.pl, tel. +48 794 791 288.

 2. Serwis www.dziswlodzi.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.dziswlodzi.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.dziswlodzi.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 5. Autor jest zobowiązany do tego, aby treści przesyłane do publikacji w Serwisie były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

 6. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.dziswlodzi.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.dziswlodzi.pl użyte są w celach informacyjnych.

 7. W Serwisie obowiązuje zakaz prezentowania oraz świadczenia usług zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązujące.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827; Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II DEFINICJE

 1. AUTOR – Usługobiorca, który przesyła artykuł, publikację, zdjęcie, film oraz inne treści z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.dziswlodzi.pl i który wyraził zgodę na treść Regulaminu.

 2. KATALOG FIRM - Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę, umożliwiająca dodawanie podmiotów z województwa łódzkiego do bazy danych Użytkowników niebędących Konsumentami, na czas nieoznaczony oraz przeglądanie treści w niej zawartych.

 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.

 4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

 6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).

 7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

 8. OKRES ABONAMENTOWY – czas, na jaki została wykupiona usługa świadczona przez Usługodawcę, liczony wg dni. Jeśli usługa opłacona jest w kwocie wyższej niż jeden Okres Abonamentowy, przyjmuje się, że opłata została wniesiona za wielokrotność Okresów Abonamentowych. Za dzień rozpoczęcia nowego Okresu Abonamentowego uważa się dzień następny po zakończeniu poprzedniego Okresu Abonamentowego.

 9. PŁATNOŚĆ SMS – określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę z Usługodawcą na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego. Kod otrzymany przy płatności z użyciem SMS prosimy zachować w celu ewentualnej reklamacji lub pomocy dotyczącej aktywowanego tym kodem ogłoszenia.

 10. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331  § 1 kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 11. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.

 12. REKLAMODAWCA - Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zlecający zamieszczenie reklamy (w postaci udostępnianej przez Usługodawcę) w Serwisie lub dokonujący rezerwacji powierzchni reklamowej w Serwisie, niezależnie od tego czy działa w imieniu własnym czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich.

 13. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.dziswlodzi.pl.

 14. SYSTEM OPINII I KOMENTARZY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii oraz komentarzy dotyczących treści zamieszczonych w Serwisie.

 15. USŁUGODAWCA – DYNAMITE STUDIO SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000531111, NIP: 9471984584, REGON: 360198693, ul. Gliniana 29/33 lokal nr 7 91-336 Łódź.

 16. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 17. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

 18. WIZYTÓWKA – Usługa Elektroniczna udostępniona przez Usługodawcę, umożliwiająca prezentowanie danych Przedsiębiorcy w Serwisie, w szczególności: danych kontaktowych, adresu strony internetowej, opisu działalności, informacji dotyczących warunków sprzedaży towarów i rabatów.

 

III RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. Konto,

  2. System Opinii i Komentarzy,

  3. Newsletter,

  4. Wizytówka,

  5. Katalog Firm,

  6. zamieszczanie zdjęć, filmików, artykułów oraz innych publikacji,

  7. odtwarzanie filmików,

  8. korzystanie z usług i powierzchni reklamowych (w szczególności: bannery reklamowe, recenzje oraz artykuły sponsorowane).

 2. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonej w rozdziale III pkt 1 lit. b), c), f), g) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) oraz e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne dla Konsumentów oraz odpłatne dla Przedsiębiorców zgodnie z cennikiem i wybranym pakietem.

 3. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. h) Regulaminu przez Usługodawcę jest odpłatne.

 4. Płatności, o których mowa w pkt 2 oraz 3 niniejszego rozdziału należy dokonywać w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia realizacji usługi, przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy, za pośrednictwem Płatności SMS lub elektronicznych serwisów płatności (Przelewy24.pl). W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

 5. W przypadku Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, brak wpłaty na rachunku bankowym Usługodawcy, tytułem opłaty za świadczone usługi, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Konta oraz świadczonych usług. W takim przypadku wszystkie dane wprowadzone przez Usługobiorcę będą przechowywane przez Usługodawcę przez okres 1 miesiąca, poczynając od następnego dnia po dacie wymagalności opłaty. Po upływie wskazanego w niniejszym punkcie okresu, dane wraz z kontem zostaną skopiowane i usunięte z Serwisu

 6. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

  - dodawać obiektywne opinie i oceny w ramach prawa do swobodnego wyrażania opinii, głównie w celu udostępnienia innym Użytkownikom możliwości stworzenia indywidualnej oceny,
  - nie umieszczać reklamy towarów, usług, firm, chyba, że działanie takie jest prowadzone w porozumieniu z Serwisem i za jego zgodą,
  - nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.

  1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta dla Przedsiębiorcy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta.

  2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta dla Konsumenta zawierana jest na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

  3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii i Komentarzy zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii lub komentarza lub zaprzestania zamieszczania ich przez Usługobiorcę. Użytkownik zobowiązuje się:
  4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wizytówki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Wizytówka umożliwia zamieszczanie informacji o Przedsiębiorcy, w tym produktowych wraz ze zdjęciami.

   • a.i. W przypadku zmian w Regulaminie rozpoczęta usługa dla zamieszczonej informacji produktowej będzie realizowana na dotychczasowych zasadach. W przypadku, gdy ważność publikacji dobiegnie końca, wówczas jej odnowienie przebiega zgodnie ze zmianami w Regulaminie oraz po ich akceptacji przez Usługobiorcę.

   • a.ii. Użytkownik zamieszczający informacje produktowe dokona wszelkich starań, aby dane zamieszczane przez niego były aktualne i zgodne ze stanem faktycznym.

   • a.iii. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa..

  5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

  6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wizytówki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

  7. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczanie zdjęć, filmików, artykułów oraz innych publikacji zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.

  8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na odtwarzaniu filmików zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą odtworzenia filmiku lub zaprzestania odtwarzania go przez Usługobiorcę

  9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z powierzchni i bannerów reklamowych w Serwisie, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta.

   • a.i. Odpowiedzialność za treść reklam ponosi Reklamodawca,

   • a.ii. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich w stosunku do Usługodawcy wskutek zamieszczenia reklam na stronie Serwisu, Reklamodawca zobowiązuje się do zwolnienia Usługodawcy z tych roszczeń poprzez wstąpienie w jego miejsce,

   • a.iii. Agencje reklamowe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą o charakterze pośrednictwa w reklamie działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są odpowiedzialni solidarnie z podmiotami, które reprezentują za terminową zapłatę należności na rzecz Usługodawcy z tytułu zamieszczenia reklam w Serwisie,

   • a.iv. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zamieszczenia reklam niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

  1. komputer z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 8. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 9. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 11. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji oraz do edycji lub usunięcia treści, w tym zdjęć, filmików oraz opinii, których charakter narusza postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

  1. powszechnie uznane za obraźliwe lub wulgarne,

  2. o charakterze rasistowskim,

  3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,

  4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,

  5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,

  6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,

  7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do www.dziswlodzi.pl,

  8. będące SPAM’em lub materiałem promocyjnym,

  9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.

 

V WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter, Konto Konsumenta).

  2. Usługobiorca będący Konsumentem może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dziswlodzi.pl.

  3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

 2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie, w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

VI TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dziswlodzi.pl.

  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

VII WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dziswlodzi.pl, w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadzie Licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością DYNAMITE STUDIO SPÓŁKA Z O. O., numer KRS: 0000531111, NIP: 9471984584, REGON: 360198693, ul. Gliniana 29/33 lokal nr 7, 91-336 Łódź. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dziswlodzi.pl, bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dziswlodzi.pl będącej własnością Usługodawcy, stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Autor przesyłając artykuł, zdjęcie, filmik lub inną publikację z zamiarem umieszczenia ich na stronie www.dziswlodzi.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do artykułu, zdjęcia, filmiku lub innych publikacji, zgodnie z poniższymi zasadami.

 4. Licencja upoważnia Serwis do korzystania z artykułu, zdjęcia, filmiku lub publikacji przez czas nieokreślony (okres licencji) na stronie serwisu internetowego www.dziswlodzi.pl oraz na oficjalnych profilach Serwisu w portalach społecznościowych Facebook, Instagram oraz YouTube.

 5. Licencja upoważnia do korzystania z artykułu, zdjęcia, filmiku lub innych publikacji na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy artykułu, zdjęcia, filmiku lub innych publikacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artykuł, zdjęcie, film lub inne publikacje utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,

- w zakresie rozpowszechniania artykułu, zdjęcia, filmu lub innych publikacji w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie artykułu, zdjęcia, filmiku lub innej publikacji, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Licencja upoważnia do korzystania z artykułu, zdjęcia, filmiku lub innej publikacji na obszarze całego świata.

 2. Ponadto Autor korzystając z przysługujących mu autorskich praw majątkowych i osobistych:

- wyraża zgodę na dokonywanie przez Serwis, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Autora, opracowań artykułu, zdjęcia, filmu lub innych publikacji, poprzez dokonywanie skrótów, obróbek cyfrowych w celu dostosowania ich do wymogów Serwisu, przekształcenia zdjęcia lub filmu do formatu umożliwiającego korzystanie z niego w sposób wybrany przez Serwis, zmian polegających na zmniejszaniu, zwiększaniu, kadrowaniu itp., łączenia z innymi utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz na korzystanie przez Serwis z tych opracowań na polach eksploatacji, wskazanych powyżej;

- upoważnia Serwis do zniszczenia utrwalenia artykułu, zdjęcia, filmiku lub innej publikacji dokonanego przez Serwis, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Autora.

 1. Ponadto Autor oświadcza, że:

- jest wyłącznym twórcą przesłanego artykułu, zdjęcia, filmiku lub publikacji albo posiada wszelkie majątkowe prawa autorskie do nich, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt nie jest uprawniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie, oraz że jego prawa do przesłanych treści, nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Serwisu z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej Licencji oraz z tytułu wykonywania przez Serwis przekazanych przez Autora uprawnień,

- osoby występujące na zdjęciach, w filmikach, artykułach lub innych materiałach, których zgoda jest konieczna do ich publikacji, wyraziły zgodę na publikację artykułu, zdjęcia lub filmu i oświadczyły, że emisja ta nie naruszy ich dóbr osobistych.

- na każde żądanie Serwisu przedstawi odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu.

 1. Autor przesyłając Serwisowi artykuł, zdjęcie, film oraz inne publikacje ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w związku z przesłanymi materiałami, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo nieopublikowania artykułu, zdjęcia, filmu lub przesłanych treści w przypadku naruszenia Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących, zwłaszcza praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

 

VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.

 2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.

 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo i przy pełnym poszanowaniu praw Konsumenta.

 4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

 5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.

 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

  1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,

  2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,

  3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

  4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

  5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,

  6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,

  7. za skutki związane z utratą hasła.

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.

 3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).

  2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.